Erelonen

Het kantoor hanteert het principe van de transparantie. U weet van in het begin waar U staat, en welk ereloon en kosten U (eventueel) mag verwachten

Er wordt bij aanvang nagegaan of U valt onder een pro-deo regeling en of U aanspraak kan maken op een rechtsbijstandsverzekering. In bepaalde gevallen kan de kosten van een advocaat ook (gedeeltelijk) worden verhaald op de tegenpartij, middels het systeem van de rechtsplegingsvergoeding.

Sedert 1/1/2014 vallen advocaten onder de BTW regelgeving, waardoor U bovenop het ereloon en kosten, 21 % BTW dient te betalen. De op deze website vermeldde bedragen zijn exclusief BTW.

Het kantoor hanteert de volgende tarieven (tarieven onder voorbehoud van wijziging en geldend op 1 januari 2022):

1. Erelonen

95 à 150 €/uur, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid, het internationale karakter, de financiële draagkracht van de client en het bekomen resultaat.

2. Gerechtskosten

De werkelijk gedragen kosten gemaakt bij gerechtsdeurwaarders, griffies,... De kosten voor dagvaarding en rolzetting worden in regel door de verliezende partij terugbetaald aan de partij welke zijn gelijk behaalde.

3. Administratieve kosten

 • Opening dossier :20 à 50 €/dossier, naar gelang het volume
 • Briefwisseling : 9,0 €/bladzijde (alle gewone verzendingskosten inbegrepen)
 • Aangetekende ingebrekestelling : 18,00 €/brief
 • E-mail : 5,00 €/e-mail
 • Dactylografie procedurele stukken (besluiten, inventaris, PV's, ...) 8 €/bladzijde
 • Fotokopij : 0,15 €/kopij
 • Financiële verrichtingen : 2,5 €/transactie
 • Verplaatsing : 0,60 €/km + verplaatsingstijd aan de helft van het ereloon
 • Parkeerkosten : reëel gemaakte kost

Algemene voorwaarden:

 • Elke factuur of aanrekening, alsmede elke aanvraag tot provisie uitgaande van het kantoor is betaalbaar binnen de 8 dagen na uitgifte.
 • Elk bezwaar tegen de factuur dient schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum het kantoor te bereiken, op straffe van verval.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per beginnende maand. Tevens wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % toegepast, met een minimum van 75,00 EUR (exclusief BTW).
 • In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te TIENEN en de Rechtbanken van LEUVEN bevoegd

Standbeeld in gerechtsgebouw